‘जलवायुजन्य समस्या समाधान वा प्रभाव न्यूनीकरणमा सबैले दायित्व लिनुपर्छ’

Link : https://deshsanchar.com/2021/12/07/587523/?fbclid=IwAR2YUw1un_ZXikO48_xzw8R1TH7ErYNN-PCYPqXFS9xtToDKWuj9sEpyhew

;